Avís legal

VILRAM S.L.U.

NIF: B55106421

Adreça: Ronda del Monestir, 129 17820 Banyoles, Girona

Telèfon: 972 58 00 72

Email: info@vilram.com  https://www.vilram.com

 

La present informació legal regula l’ús del servei del web https://www.vilram.com que la raó social VILRAM S.L.U. posa a disposició dels usuaris d’internet.

 

La utilització del web atribueix la condició d’usuari del portal (a partir d’ara, “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per VILRAM, S.L.U., en el moment mateix en que l’Usuari accedeix al Portal i que seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en els seu cas resulten d’obligat compliment. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que pot patir modificacions.

 

TERMES D’ÚS

VILRAM, S.L.U. és la societat titular del web https://www.vilram.com així com el domini vilram.com, el qual proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades a internet (a partir d’ara, “continguts”) pertanyents a VILRAM, S.L.U. o en el seu domini.

VILRAM, S.L.U. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no estigui gestionada directament pel seu web master, com enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet.

VILRAM, S.L.U. es reserva el dret a portar a cap el desenvolupament, modificació, exclusió o inclusió de textos o imatges en el desenvolupament de les seves pàgines web.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal, inclòs el registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts i/o de la possible contrasenya que se li pugui facilitar.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com fòrums de discussió, xats o grups de notícies) que el web li ofereix i a no  incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic de les que VILRAM, S.L.U. no serà responsable en cap cas.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web (incloent, sense caràcter limitatiu: bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, d’àudio, vídeo i software) són propietat de VILRAM, S.L.U. i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, cartells, signes distintius o logotips de VILRAM, S.L.U. que apareixen al web són titularitat de la mateixa entitat i com a tal, estan degudament registrats.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de VILRAM, S.L.U.  no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció o traducció per part de l’Usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part de VILRAM, S.L.U.

Els documents i gràfics adjunts als mateixos que es trobin ubicats a la pàgina web del domini VILRAM, S.L.U. podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per la seva part. VILRAM, S.L.U. no garanteix la idoneïtat del contingut d’aquests documents, així que no respon quan es produeixi (com per exemple en errors de tipus tipogràfic) ni de l’ús que faci el receptor d’aquests, qui assumirà la totalitat del risc  que es pugui derivar. VILRAM, S.L.U. no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de dit ús.

Les actuacions que infringeixen les disposicions anteriorment expressades, poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text Refós de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), ocasionant delits tipificats als articles 270, següents i concordants del vigent Codi Penal.

 

JURISDICCIÓ i FUR APLICABLE

En compliment d’allò previst en l’art. 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic es posa de manifest que l’empresa VILRAM, S.L.U. CIF B55106421 inscrita en el Registre mercantil de Girona Volum 2826, Llibre 0, Foli 44 Secció 8 Pàgina GI-51954 Inscripció 1a,  és titular de domini d’internet https://www.vilram.com, amb domicili a Ronda del Monestir, 129 17820 Banyoles (Girona).

Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regularan per les lleis d’Espanya i seran dictaminades  pels jutjats i tribunals que corresponguin segons la jurisdicció territorial del domicili social de la Companyia o grup.