Política de privacitat

El titular garanteix el compliment d’allò disposat en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2.018 del 5 de desembre del 2018 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 

Quan siguin sol·licitades dades personals a través del present lloc web, l’Usuari les incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de la identitat del sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitimació pel tractament de les dades, així com de la possibilitat i el procediment per exercir els seus drets conforme a allò disposat a la ja citada Llei Orgànica de PD i GDD 3/2.018.

 

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són verídiques i es fa responsable de comunicar a VILRAM, S.L.U. qualsevol modificació dels mateixos amb l’objectiu de mantenir les dades actualitzades. VILRAM, S.L.U. es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

Les dades sol·licitades, degudament emplenades, són necessàries per aconseguir l’èxit dels serveis posats a disposició de l’usuari en el present lloc web.

 

Si no es faciliten totes les dades o aquestes són inexactes, VILRAM, S.L.U. no garanteix que els serveis puguin ser prestats correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

 

VILRAM, S.L.U. es compromet a obtenir les dades que siguin estrictament necessàries per portar a terme el servei sol·licitat per l’Usuari en cada cas, sense les quals no seria possible gestionar la prestació. Així mateix VILRAM, S.L.U. es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte les dades personals proporcionades per l’Usuari d’acord amb la legislació aplicable.

 

Si té alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un mail a info@janequi.com.